Get Adobe Flash player

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

Thai

การแจ้งความจํานงในการขอรับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน

เรื่อง "การแจ้งความจํานงในการขอรับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน" 

หากประสงค์จะขอรับเงินค่าสอนเกิน ภาระงานสอนขอให้ลงชื่อแสดงความจํานงที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

1. เขตพื้นที่ตรัง ลงชื่อที่ อาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์(ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล ติดราชการ)

2. เขตพื้นที่ทุ่งใหญ่

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงชื่อที่ ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์

คำแถลงการณ์ฉบับที่ ๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

     จากการติดตามสถาณการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มีมติร่วมกันดังนี้

คำแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

     จากการติดตามสถาณการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ยืนยันหลักการและสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง ความยุติธรรม และความโปร่งใส และสนับสนุนให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น ให้มีความเด็ดขาดและไม่มีอายุความ


     นอกจากนี้สภาคณะจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จะทำการสนับสนุนมหาประชาชนและ กปปส. ตลอดไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ

 

คำแถลงการณ์ฉบับที่ ๒ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

    จากการติดตามสถาณการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติร่วมกันดังต่อไปนี้

คำแถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

     คำแถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย จากการติดตามสถาณการ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้