Get Adobe Flash player

You are here

Home

บุคลากรสภาฯ

 

 

ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

  

ผศ.สุพจน์  นาคฤทธิ์
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑

 

  

 

 

  

ผศ.ชวกร  มุกสาน
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒

สิบเอกนราวัตร  กาญจนพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์อัจฉรา  รัตนมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์
กรรมการ

 

  

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากุล
กรรมการ

 

  

ดร.สุพร  ฤทธิภักดี
กรรมการ

 

  

ผศ.ประเสริฐ  คงแก้ว
กรรมการ

 

  

อาจารย์สัมพันธ์  พรหมหอม
กรรมการ

 

  

อาจารย์ขวัญชีวา  หยงสตาร์
กรรมการ

 

  

อาจารย์ปรีชา  ชัยกูล
กรรมการ

 

  

อาจารย์พรชัย  แคล้วอ้อม
กรรมการ

 

  

อาจารย์อัฎฐชัย  ถาวรสุวรรณ
กรรมการ

 

  

นายปกรณ์  ชาติพันธุ์
กรรมการ