Get Adobe Flash player

You are here

Home

ประวัติกรรมการสภาฯ

     สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๒๒ และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๓ ซึ่งได้กำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำรงตำแหน่งวาระละ ๓ ปี  

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
  • ผศ.เรวัตร  เจยาคม   
  • อาจารย์สุรศักดิ์  ชูทอง​
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
  • ผศ.ฉลอง  อุไรรัตน์             
  • ผศ.สุพจน์  นาคฤทธิ์​
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
  • ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล 
 • ​พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
  • ผศ.ดร.จุฑามาศ  ลักษณะกิจ