Get Adobe Flash player

You are here

Home

คำแถลงการณ์ฉบับที่ ๒ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

    จากการติดตามสถาณการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติร่วมกันดังต่อไปนี้

  1. ให้รัฐบาลรักษาการยึดหลักข้อกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
  2. ให้รัฐบาลรักษาการเคารพคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
  3. ให้รัฐบาลรักษาการเคารพในสิทธิของประชาชนทุกฝ่าย
  4. สนับสนุนให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายการทุจริตคอร์รัฟชั่น โดยให้มีการลงโทษอย่างรุนแรง และไม่มีอายุความ
  5. สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งความโปร่งใสยุติธรรม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เห็นด้วยต่อการปฎิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง