Get Adobe Flash player

You are here

Home

อำนาจหน้าที่

      อำนาจและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๓ ได้กำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑)  ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

๓)  พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๔)  เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย