Get Adobe Flash player

You are here

Home

คำแถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

     คำแถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย จากการติดตามสถาณการ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติร่วมกันดังต่อไปนี้

  1. สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. สนับสนุนให้เกิดการรู้รักสามัคคีของคนในชาติ
  3. สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกระดับ
  4. สนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้ง บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ยุติธรรม
  5. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางการเมือง

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ  เห็นด้วยต่อการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง