Get Adobe Flash player

You are here

Home

บุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

ผศ.ปิยะ เพชรสงค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

  

รองศาสตราจารย์ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่

 

  

 

  

นายประทีป ทิพย์ประชา
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒

ผศ.พรรณพร อุไรวงศ์
กรรมการ

ผศ.วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว
กรรมการ

นายปกรณ์ ชาติพันธุ์
กรรมการ

นาวา่สบุสรินทร์ คูนิอาจ
กรรมการ

นางสาวศุภสุตา ตันซะโร
กรรมการ

ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด
กรรมการ

นายเจษฎา มนตราลักษณ์
กรรมการ

ผศ.จำเลือง เหตุทอง
กรรมการ

นายอภิรัญธ์ จันทร์ทอง
กรรมการ

นางสาวนัยนา คำกันศิลป์
กรรมการ

นายอนุชิต วิเชียรชม
กรรมการและเลขานุการ

 นายเอกศักดิ์ สงสังข์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ